Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden huren FFB camper.

Leeftijd bestuurder
Wij gaan er van uit dat de bestuurder/huurder van de camper tenminste 23 jaar is en in het bezit van een geldig B rijbewijs. Als een ander dan de huurder de camper bestuurt, dit graag doorgeven aan de verhuurder. Jongere leeftijd van bestuurder in overleg met verhuurder.

Roken en huisdieren in de camper zijn niet toegestaan

Verzekering en eigen risico
De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke aansprakelijkheid (WA) tot een bedrag van € 2.268.901,-per gebeurtenis. Tevens is het casco, dat wil zeggen de camper zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen, een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van maximaal € 750,-. Indien nodig wordt het eigen risico verrekend met de borgsom. Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen enzovoort is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur en of de inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn. Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe/indirecte schade, welke het gevolg is van handelen van de huurder.

Afleveren
1. De camper wordt met een volle dieseltank en gasflessen geleverd. Bij inleveren graag de brandstoftank vol afleveren en de afval- en fecaliëntank leeg. Voor het legen van afval- en fecaliëntank worden € 10 in rekening gebracht. Bedragen worden naar boven afgerond met een maximum van € 5.

2. De verhuurder zal brandstoftank en gasflessen vullen indien nodig en de vulkosten met de borgsom verrekenen.

3. Er is een uitgebreide lijst met specificaties en werking van de camper aanwezig. De werking wordt bij vertrek mondeling uitgelegd.

4. Er wordt bij vertrek een checklist met u doorgenomen. Hierin staan eventueel geconstateerde gebreken en/of opmerkingen genoteerd die voor beide partijen duidelijkheid verschaffen. Bij het terugbrengen van de camper wordt dezelfde checklist doorgenomen en de eventuele extra kosten worden besproken.

5. De ophaaltijd (op afspraak) van de camper is in principe na 16.00 uur op vrijdag. Het inleveren (op afspraak) van de camper voor 10.00 uur op vrijdag. Andere tijden zijn in overleg mogelijk. Indien de camper niet voor 10 uur geretourneerd is, de boeteclausule in werking treedt. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elke gehele of gedeeltelijke dag dat de camper later wordt ingeleverd een boete verschuldigd volgens het tarief per week, vermeerderd met € 400,-. Dit geldt niet indien de huurder aantoont, dat overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de camper en dat huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder.
Voor niet genoten huurdagen vindt geen terugbetaling plaats.

Eindschoonmaak
1. Standaard wordt er een bedrag van € 50 in rekening gebracht voor de eindschoonmaak van het interieur en € 50 voor de buitenkant. Deze bedragen worden van de borgsom afgehouden.

2. Indien u de camper afleverd zoals bij aanvang huurperiode zien wij dit als een waardering en wordt er geen bedrag afgehouden van de borgsom. Dit ter beoordeling van de verhuurder.

Pech onderweg
Wij zorgen zo goed mogelijk voor de camper . Mocht u onverhoopt pech krijgen onderweg gelieve dit te melden bij de verhuurder. Het mobiele nummer 0031 651834751 is dag en nacht bereikbaar.

Boeking
U kunt via onze website reserveren of een optie nemen. De optie blijft 2 weken actief. Het reserveringsysteem rekent uit hoeveel het kost.

1. De boeking is pas definitief wanneer uw aanbetaling bij ons binnen is.

2. De aanbetaling is 25 % van de huurprijs inclusief borg, en dient binnen 2 weken na reservering binnen te zijn anders vervalt uw boeking.

3. De eindbetaling (laatste termijn) dient maximaal twee weken voor verhuurdatum te worden voldaan.

Borgsom retour
1. De borgsom wordt binnen 14 dagen overgemaakt op uw rekening. Eventuele kosten als gevolg van schade of calamiteiten worden van dit bedrag afgetrokken. 

2. U ontvangt dan van ons een gespecificeerde rekening met daarin vermeldt de (extra) kosten.

Aantal kilometers
Bij de onderstaande dag/weektarieven zijn het aantal km inclusief, daarboven wordt € 0.25 per kilometer berekend.

In het laagseizoen 200 km per dag

In het hoogseizoen 2000 km per week

Annulering
Annulering door de huurder, om welke reden dan ook, kan uitsluitend schriftelijk en bij voorkeur aangetekend. De datum van ontvangst door ons van de schriftelijke annulering geldt als annuleringsdatum. Bij annulering tot 50 dagen voor aanvang van het huurcontract bedragen de annuleringskosten 10% van de totale huursom, bij annuleringen binnen 49-15 dagen 50% en annuleringen binnen 15 dagen 80%. Bij latere datum van de camper dan de afgesproken datum van ingang van het huurcontract of bij niet afname van de camper bedragen de annuleringskosten 95 % van de totale huursom.
U kunt zich hiertegen verzekeren door een annuleringsverzekering bij ons af te sluiten. De kosten van deze verzekering bedragen 5% van de huursom. 

Wanprestatie
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet tijdig leveren van de camper door een omstandigheid die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is één en ander echter te wijten aan een nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van € 250,-. Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden. Verhuurder zal in alle gevallen van niet tijdig leveren, de aan de huurder toekomende bedragen terugbetalen. Indien de verhuurder niet de overeengekomen camper kan leveren, maar een redelijk alternatief biedt, dient de huurder dit te accepteren.

Bestemming
Alle landen welke op de groene kaart staan vermeld mogen met de camper worden bezocht.
Alle (voor ons bedrijf) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittende zijn voor rekening van de huurder. Bekeuringen worden met u verrekend.

Om u een optimaal camperplezier te geven is het in uw en ons belang dat er goede afspraken worden gemaakt. Alvast een fijne vakantie.

 

Laatst aangepast op dinsdag, 08 april 2014 14:49